( Edisi Sunda, for Indonesia menyusul )

Sacara umum ibadah haji eta dimimitian ku ihrom ( katut niatna ) di miqat, ngaos talbiyah, thawaf, sa’i antara shafa & marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, ngalontar tilu jumroh, meuncit hadyu, dugi akhirna tahallul. leu tangtosna dumasar kana sadaya pidamelan nu dicontokeun ku Nabi Saw, dimana anjeunna ngadawuh: 99 Ibdauu bima badaallohu WW; kudu ngamimitian aranjeun ku perkara nu diparentahkeun ku Alloh dina ngamimitiannana”, hiji ungkapan umum nu nunjukeun yen sagala ibadah eta kedah nyumponan kana pituduh Alloh sareng tuntunan rosul-Na.

Namung hiji hal nu kedah dijagi, nyaeta ulah aya tingkah laku urang salami ngalaksanakeun haji nu ngadholim ka batur. kayaning sesebred dina waktos- thawaf, atanapi maksakeun nyium Hajar As wad kujalan mayar pengawal. Hal ieu tangtos kaluar tina tujuan ibadah haji nu sabenerna, nyaeta hajjan mabruraa; haji nu ditampi ku Alloh Swt.

Sababaraha hal nu terkait sareng ieu bab :

•          Nalika rengse ihrom,ngaos talbiyah, thawaf, sareng sa’I, disunatkeun ka urang solat di maqam Ibrohim. Namung dicaram pikeun solat dina tempat-tempat atanapi waktos-waktos dimana seueur jalmi nu ngalangkung

•          Haid sareng nifas eta teu jadi halangan pikeun ibadah haji. Dimana hiji istri rengse ngalahirkeun ban anjeunna nuju dina kaayaan haji, maka sampurnakeun bae manasikna saatos adus sareng pulih kondisina

•          Salami di Arofah & Muzdalifah, sadayana salat fardhu eta dijama-qashar kalayan teu aya sunat qobliyah disela-selana. Saumpama di Arafah, rengse khutbah eta teras adzan- iqamat- salat zhuhur- adzan- iqamat- salat Ashar

•          Dina haji tamattu, rengse thawaf eta kedah sai deui teras mayar dam. Samentawis dina ifrad sareng qiran, teu kedah sai deui da parantos sawaktu thawaf qudum

•          Numutkeun hiji riwayat, Hajar Aswad teh ngarupikeun hiji batu surga nu dicandak ku malaikat ka bumi. Asalna mah bodas menclang warnanana. Namung janten ngahideungan ku seueurna jalmi nu loba dosa nu nyagap kana eta batu. Pikeun jamaah haji, teu ditungtut maksakeun sujud ( maksadna: nyium atanapi ngantelkeun taar ) kana eta batu, sahingga mawa madharat ka dirina oge kabatur. Cukup kujalan isyarat, eta tos cumpon manasik urang.

(Lanjutan)

Dina hiji waktos, Nabi angkat ka Mekah sareng para sahabat pikeun ngalaksanakeun haji. Saatosna dugi, kataringgal ku kaum kafir Mekah nuju dina kaayaan kacida capena. Mangka ngucap salah sahiji pamimpinna : ” hayu urang serang aranjeuna mumpung aya dina kaayaan lemah!”. Namun Jibril As ngawartoskeun hal eta ka Nabi, teras nabi marentahkeun ka para sahabat supaya ngalaksanakeun thawaf ku cara ngincrik nu tank. Ninggali hal eta, kaum kafir ngurungkeun niatna sabab nganggap aranjeuna gaduh kakiatan nu kacida leuwihna. Dicandak dina kajadian eta, mangka dijadikeun anjuran (sunat) dina ibadah thawaf, kedah leumpang nu gancang (romal) dina 3 putaranawal tina 7 putaran thawaf.

Peryogi dikanyahokeun deui, yen ibadah haji eta dilaksanakeun oge ku sadaya nabi, ti kawit nabi Adam as dugi ka Nabi Muhammad Saw. Naming kaum musyrikin mengkolkeun tata cara ibadah haji nu neundeun puluhan patung di sakuriling ka’bah sahingga dijadikeun sesembahan. Mangka Allah SWT ngutus* Nabi Muhammad Saw, pikeun ngalereskeun akidah umat sareng nunjukeun tata cara ibadah nu sabenerna. Nu saluyu jeung pituduh Allah Swt.

Berkaitan sareng masalah jumroh, waktu nu utami pikeun ngalontar eta dina kaping 10 dzulhidjah ba’da dhuha. Naming pami khawatos ku seueurna jalmi, mangka wenag bade dina kaping 11&12 dzulhijjah ba’da dhuha. Diupayakeun oge dina ngalontar, katinggal keunana batu kana tiang jumroh. Pikeun jalma nu tinggaleun waktos pikeun ngalontar kulantaran teu damang atanapi kasasar, mangka wajib bayar dam.

( Penutup )

Dina satiap ibadah nu diparentahkkeun tangtu urang gaduh kahoyong pikeun ngalaksanakeunnana kalayan sampurna tur sasuai sareng katangtuan agama. Namung, salagi manusa urang teu leupas tina sagala halangan tur katerbatesan. Kalebet dina Ibadah Haji  nu ngarupikeun ibadah puncak dina rukun Islam.  Mangka tungtunan syareat masihan sababaraha hal supaya kacapai nu dituju ku satiap jalmi nu tandang Ibadah Haji, nyaeta “ Hajjan Mabruron Wa sa’yan masykuuron “  

Sababaraha karinganan dina Ibadah Haji nyaeta :

  • Wenangna bari dagang.. pikeun nunjang biaya.. dumasar kana hadits wenangna ngangon di sela-sela manasik. Dina ngangon ge wenang disakitar Arofah, tur wenang gantian.
  • Asal tos rengse Haji sareng Umroh kucimponnna syarat & rukun, wenang bae ngalakukeun Jima
  • Wenang meuncit dam saatos jumroh, sanajan teu acan tahallul
  • Petugas anu nyayogikeun cai atanapi kabutuhan jamaah pada umumna teu nanaon ngantunkeun mabit tanggal 11 & 12 ( pami libur damel stcn & saatos tanggal eta, tur ngalaksanakeun haji ) , oge teu wajib mayar dam. Diqiaskeun  kana hal eta, nyaeta petugas medisdi klinik atanapi di lapang, salagi teu aya nu tiasa nu ngagentosan .
  •  Janten nu tiasa ditaqdimkeun/ dita’khirkeun aya opat rupi : tahallul, meuncit dam, kurban, sareng ngalontar Jumroh.
  • Namun teu aya karinganan ka jalmi  nu kakantun wukuf  kulantaran sasab atanapi kahalang hiji hal pikeun syah na ibadah haji.Wajib ka ieu jalma mayar dam , oge ngalaksanakan haji dina waktos nu sanes
  •  Mangka masihan katerangan Imam Syafii yen Ibadah Haji teh saena Qiron, margi tawaf Haji  & Umrohna sakali . Tapi munguh Imam Hanafi mah saena tamattu’, bilih teu kiat dina soal paharaman, Perkawis dam mah etang bae sodakoh.

Wallohu a’lamu bishowaab …

Garut, Juni 2010

Majlis Ta’lim Al Ihsan

Sukaregang – Garut

q1

NB :

Catatanku sewaktu masih ikut kajian Kuliah Shubuh Kitab Bulghul Maram di Sukaregang, 2 tahun silam.   Rencananya tulisan ini kuterbitkan di awal bulan; bertepatan moment Ibadah Haji yang sedang berlangsung. Sayang masalah dengan ‘Tunangan’ku .. sedang retak .. membuat ku melupakannya. Astagfirulloh, belum berumah tangga saja, jalan menuntut ilmu sudah mulai terputus .. apalagi ..

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)”. ( Ali Imran; 8 )

Mohon do’anya, semoga tegar di jalan ilmu .. apa pun yang terjadi ..*

Iklan